رفتار پس کمانشی

دریافت مقاله بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی

مقاله بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم جدید در برابر بارهای جانبی بوده که با توجه به مزایای آن با استقبال چشمگیری مواجه شده است سختی ستون های کناری در یک دیوار برشی فولادی تا زمانی که مود خرابی، ناشی از شکست ستون […]