رضی

دریافت پروژه نحوه تجلی افکار و اندیشه های رضی در دیوان

پروژه نحوه تجلی افکار و اندیشه های رضی در دیوان برای شناخت و شناساندن شخصیت های برجسته علمی، یکی از بهترین روش ها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست. از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان  می تواند چراغ روشنگری […]