رشد اقتصادی

دریافت مقاله گاز، تعیین راهبرد، بازارهای مصرف

مقاله گاز، تعیین راهبرد، بازارهای مصرف طی سالیان اخیر بحث پیرامون رشد روزافزون نیاز به انرژی و چگونگی تامین آن از جمله چالش های اصلی مشترک میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته صنعتی بوده است. رشد روزافزون صنایع در کشورهای در حال توسعه، که از آن میان می توان به سر بر […]