راه بین شهری

دریافت ترجمه مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری

ترجمه مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری هدف از این تحقیق، تعیین میزان ایمنی قوس های افقی در راه های دوطرفه و راه های دوخطه برون شهری نسبت به بخش های مستقیم می باشد. تحقیقات گذشته، توسط نمونه هایی با سایز کوچک، روش های ارزیابی آماری منسوخ […]