رئولوژی

دریافت مقاله تزریق پسماند حفاری از طریق دالیز

مقاله تزریق پسماند حفاری از طریق دالیز در حفاری چاه های گاز از گل حفاری با ترکیبات متفاوت شیمیایی استفاده می شود که همگی این گل ها پس از اتمام حفاری بعنوان پسماند برجا میماند که اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از این زائدات حفاری باعث شده است که مطالعات گسترده ای در ارتباط با […]