دینامیک چاه

دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری میدان مارون با استفاده از نمودارهای تصویرگر با نگاهی به اطلاعات دینامیکی چاه ها و آزمایشات سرچاهی (RFT)

مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری میدان مارون با استفاده از نمودارهای تصویرگر با نگاهی به اطلاعات دینامیکی چاه ها و آزمایشات سرچاهی (RFT) در این تحقیق از اطلاعات نمودارهای تصویری ۱۱ حلقه چاه استفاده شده است که با همخوانی نتایج فوق با داده های دینامیکی می توان اطلاعات کاملی از نحوه توزیع […]