دینامیک خطی

دریافت مقاله بررسی روش های کنترل پیش بین با کاربردهایی در سیستم های دینامیکی خطی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID

مقاله بررسی روش های کنترل پیش بین با کاربردهایی در سیستم های دینامیکی خطی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID کنترل پیش بین یکی از روش های کنترل بهینه است که بر پایه تئوری افق دور شونده استوار است. در این روش بردار بهینه کنترل در یک افق محدود با بهینه سازی […]