دستگاه کمک قلبی

دریافت مقاله حل تحلیلی جریان دوبعدی خون در بالن با باز و بسته‌شدن به‌‌صورت متناوب، کاربرد در دستگاه‌های کمک‌قلبی داخل و خارج آئورتی

مقاله حل تحلیلی جریان دوبعدی خون در بالن با باز و بسته‌شدن به‌‌صورت متناوب، کاربرد در دستگاه‌های کمک‌قلبی داخل و خارج آئورتی هدف این مقاله مطالعه و بررسی پارامترهای همودینامیک خون مانند سرعت‌های شعاعی و طولی، تغییرات فشار و تنش برشی دیواره در یک بالن با یک طرف بسته است. کاربرد این تحقیق در دستگاه […]