دبی جریان

دریافت مقاله حل تحلیلی جریان سیال نیوتنی در کانال با سطح مقطع مثلثی

مقاله حل تحلیلی جریان سیال نیوتنی در کانال با سطح مقطع مثلثی در کار حاضر دیدگاه جدیدی برای حل تحلیلی معادله حرکت در کانال با سطح مقطع مثلث ارائه شده است. فرض بر این بوده است که کانال افقی, دارای سطح مقطعی ثابت به شکل مثلث متساوی الاضلاع بوده، جریان کاملا توسعه یافته در حالت […]