خوردگی شیاری

دریافت گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش خوردگی شیاری

گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش خوردگی شیاری خوردگی (Corrosion) یک فرایند طبیعی است که فلزات خالص شده را به اشکال پایدارتر شیمیایی مانند اکسید، هیدروکسید یا سولفید تبدیل می‌کند.خوردگی به‌طور کلی به صورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود. پدیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، […]