خرپا

دریافت مقاله روشی در تشخیص آسیب دیده گی سازه های خرپایی با استفاده از آزمایش های استاتیکی و اندازه گیری کرنش ها

مقاله روشی در تشخیص آسیب دیده گی سازه های خرپایی با استفاده از آزمایش های استاتیکی و اندازه گیری کرنش ها در این مقاله یک روش استاتیکی تشخیص خرابی مبتنی بر اندازه گیری کرنش برای سازه های خرپایی ارائه می شود. در این روش بارگذاری های استاتیکی آزمایشی بر روی سازه انجام شده و به […]