حفاری زیر فشار

دریافت پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD) ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای کنونی با توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها لزوم بکار گیری روش های نوین و بهینه در اکتشاف، استخراج و بهره برداری از این مخازن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است بدون تردید افت فشار ناشی از برداشت زیاد از […]