جریان سیلاب

دریافت مقاله شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام

مقاله شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام سیلاب ها از مهمترین جریانهای غیردائمی می باشند که با زمان و مکان تغییر می کنند پیش بینی رفتار سیلاب ها در پروژه های مهندسی دارای اهمیت بسزایی می باشند. مدلسازی این پدیده با روشهای ریاضی به مهندسین طراح در شناخت تاثیرات جریان در مسیر […]