جدول طرح ریزی

دریافت جدول طرح ریزی تصدیق تکمیل شده

جدول طرح ریزی تصدیق تکمیل شده برای اینکه هر پروژه به اهداف خود برسد باید به دو پرسش در هر زمان از چرخه عمر طراحی پاسخ داده شود، اول اینکه آیا در این پروژه، فرآیند یا فعالیت به درستی تعریف و تبیین شده است دوم اینکه آیا این پروژه، فرآیند یا فعالیت می تواند نیازهای […]