جداسازی آب نمک از نفت خام

دریافت پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام

پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی جداکردن موثر یک فاز پراکنده آبی از یک فاز نفتی پیوسته فرآیند مطلوب می باشد. اخیراً متدهای مناسبی در این رابطه وجود دارد. به طورمثال امولسیون زدایی (منعقد سازی) شیمیایی، ته نشینی سانتریفوژی یا گرانشی، تنظیم pti، فیلتراسیون، عملکرد حرارتی، جداسازی غشایی […]