تولید گل راعی

دریافت طرح کشت و تولید گل راعی

طرح کشت و تولید گل راعی علف هوفاریقون با نام علمی .Hypericum perforatum L که به گل راعی، چای، هزار چشم و گل شهناز هم معروف میباشد و در برخی مناطق به اشتباه «چای کوهی» خوانده می شود، هوفاریقون که در زبان انگلیسی St.John Wort نامیده میشود، گیاهی علفی و پایا متعلق به تیره Clusiaceae […]