تولید علم

دریافت مقاله طرح ریزی سازمان یافته تحقیقات و تولید علم در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی تخصصی در قالب مرکز ملی تحقیقات بنیادی صنایع بالادستی نفت

مقاله طرح ریزی سازمان یافته تحقیقات و تولید علم در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی تخصصی در قالب مرکز ملی تحقیقات بنیادی صنایع بالادستی نفت تولید و گسترش علم تاثیر بسزایی در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یک کشور دارد و با توجه به ذخایر نفت و گاز که از سرمایه های زاینده کشور می […]