تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

دریافت پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم) فشار روانی ممکن است که عکس العمل شما به یک موقعیت ناراحت کننده یا خیلی خوشحال کننده باشد. به عنوان مثال: از شما می خواهند که در حضور سایر دانش آموزان مدرسه درباره موفقیت خود در یک مسابقه سخنرانی کنید.  خبر ناراحت کننده ای […]