تزریق گاز به مخازن نفت

دریافت پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور

پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور مطالعات جدید نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد نفت مخازن فلات قاره در حوزه خلیج فارس را می توان به روش تزریق آب (با توجه به منابع آبی فراوان و دسترسی آسان) برداشت کرد. در مطالعات انجام شده به وسیله […]