ترجمه مقاله

دریافت ترجمه مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری

ترجمه مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری هدف از این تحقیق، تعیین میزان ایمنی قوس های افقی در راه های دوطرفه و راه های دوخطه برون شهری نسبت به بخش های مستقیم می باشد. تحقیقات گذشته، توسط نمونه هایی با سایز کوچک، روش های ارزیابی آماری منسوخ […]

دریافت ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی

ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی این مطالعه به بررسی نگرش های ساکنان تالاب انزلی ایران نسبت به رشد و توسعه گردش گری می پردازد. محققان به بررسی این موضوع میپردازند که چگونه این نگرش ها با سه متغیر مختلف اجتماعی و جمعیت شناختی یعنی اندازه خانواده، طول اقامت و […]

دریافت ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)

ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران) ﻣﻨﻄﻘﻪ اران یکی از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﻴﻌﺎنی ﮔﺎزی دﻧﻴﺎ می ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ده ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ ،‬در بعضی از ﭼﺎه ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه رخ داد‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ‬ ‫اﻓﺖ […]

دریافت ترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی تحویل پذیری: محاسبه مخزن/چاه/شبکه سطح جفت شده

ترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی تحویل پذیری: محاسبه مخزن/چاه/شبکه سطح جفت شده متان کبالت CBM یکی از مهمترین انرزی های پایدار برای استراتژی توسعه پایدار در قرن ۲۱ است. چین یک منبع سرشار از CBM است. حدود ۳۶٫۸۱ ترلیون متر مکعب در میدانی با عمق کمتر از ۲۰۰۰ متر […]

دریافت ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI ،MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی

ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI ،MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی هدف این کار توسعه یک مدل ریاضی برای ارزیابی کمی و کیفی خطر برای نصب تاسیسات زیرزمینی با استفاده از تکنولوژی حفاری افقی جهت (HDD) بود. فن آوری HDD برای نصب […]

دریافت ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات

ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات این مقاله به بررسی گزارشات مربوط به وقایع ناگوار صنعت نفت و گاز، در مورد خطوط لوله، رایزر و کابل های مرکزی پرداخته است. خطوط لوله، ساختارهایی هستند که بطور گسترده، در تاسیسات تولید (استخراج) نفت و گاز استفاده می […]

دریافت ترجمه مقاله تناقض های استدلالی در راهبردهای بازاریابی گردشگری: مطالعه موردی فریلسن، هلند

ترجمه مقاله تناقض های استدلالی در راهبردهای بازاریابی گردشگری: مطالعه موردی فریلسن، هلند راهبردهای بازاریابی گردشگری می توانند مفاهیم عمده ای به لحاظ ساختاربندی اجتماعی نواحی گردشگری و فرصت ها و محدودیت هایی برای سهامداران جهت مشارکت در گردشگری داشته باشند. نکته مهم آنکه بازاریابی گردشگری به عنوان ابزار خط مشی این هدف را دنبال […]

دریافت ترجمه مقاله پست مدرنیسم، بوم شناختی عمیق و ایده وحشی بودن: برخی از مشکلات در مورد فرمول های Drenthen

ترجمه مقاله پست مدرنیسم، بوم شناختی عمیق و ایده وحشی بودن: برخی از مشکلات در مورد فرمول های Drenthen Martin Drenthen، برای تفسیر خود از سهم بالقوه Nietzsche در اخلاق زیست محیطی، قضاوت قوی صورت داده است، اما او عدالت را در مورد بوم شناسی عمیق رعایت نمی کند. مشکلی که او شناسایی می کند […]

دریافت ترجمه مقاله نقش رهبری عقل گرا در افزایش عملکرد شغلی: شواهد برگرفته از بخش گردشگری مصر

ترجمه مقاله نقش رهبری عقل گرا در افزایش عملکرد شغلی: شواهد برگرفته از بخش گردشگری مصر رهبری مولفه مهم و پویا رضایتمندی کارکنان و عملکرد سازمانی محسوب می گردد. رهبری موثر قبل از رضایتمندی شغلی کارکنان واقع می گردد، که عامل حیاتی برای موفقیت سازمانی محسوب می گردد. «رهبری» به عنوان فرایند کارایی اجتماعی تعریف […]

دریافت ترجمه مقاله شبه واقع گرایی

ترجمه مقاله شبه واقع گرایی واقع گرایی شیءگرا بر این باور است که بیشتر موجودیت هایی که در نظریه های علمی به آنها اشاره می شود ساکنان واقعی یک واقعیت بیرونی و مستقل از ذهن هستند. این همین جنبه از نظریه می باشد –وجود موجودیت های نظری خاص- که ما ممکن است بطور معقول باور […]