ترجمه مقاله برق

دریافت ترجمه مقاله کنترل یگانگی توان مربوط به خطای فاکتور آزادی از یک موتور تقسیم کننده مغناطیسی پایدار خطی توسط پل شناور چند سطحی معکوس کننده همراه با خطای سوئیچ

ترجمه مقاله کنترل یگانگی توان مربوط به خطای فاکتور آزادی از یک موتور تقسیم کننده مغناطیسی پایدار خطی توسط پل شناور چند سطحی معکوس کننده همراه با خطای سوئیچ ویژگی های فاکتور توان و قابلیت اطمینان موتور تقسیم کننده مغناطیسی خطی ثابت (LPMV) باعث تعیین کاربردهایی می شود. برای اطمینان از عملکرد پیوسته آن یک […]