تخمین پارامترهای چاه

دریافت مقاله تخمین پارامترهای چاه از روی داده های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی

مقاله تخمین پارامترهای چاه از روی داده های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی در این مقاله یکی از روش های بدست آوردن پارامترهای مخزن توسط اینورژن مشترک داده های لاگ و لرزه نگاری بر اساس توانایی شبکه های عصبی مصنوعی را بیان می کنیم. ما از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی جهت […]