تخمین پارامترهای مخزن

دریافت مقاله کاربرد شبکه های عصبی پس انتشار جهت تخمین پارامترهای مخزن

مقاله کاربرد شبکه های عصبی پس انتشار جهت تخمین پارامترهای مخزن شبکه های عصبی مصنوعی براساس سیستم عصبی بدن انسان ساخته شده اند. این شبکه ها قادرند روابط بین ورودی ها و خروجی ها را تشخیص دهند و پس از آموزش مناسب، با استفاده از ورودی های جدید، خروجی مناسب را تخمین بزنند. متداول ترین […]