تحلیل غیر ارتجاعی

دریافت حل تمرین درس تحلیل غیر ارتجاعی

حل تمرین درس تحلیل غیر ارتجاعی از آنجا که فلسفه طراحی براساس مقاومت با محدودیت هایی مواجه بود، فلسفه طراحی براساس عملکرد با تغییر نگرش در طراحی لرزه ای، نحوه تحلیل و طراحی سازه را دگرگون ساخته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران و نیز وجود گسل های فراوان، وقوع زلزله های شدید […]