تحلیل عاملی اکتشافی

دریافت مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی

مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی برای سنجش توانمند سازی روانشناختی، نیاز به پرسشنامه می باشد. یکی از پرسشنامه هایی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد پرسشنامه اسپریتزر (۱۹۹۵) است که ۴ مولفه و ۱۲ سوال دارد. هدف از انجام این تحقیق، اعتبارسنجی این پرسشنامه در داخل کشور می […]