تحقیق پیوند شیمیایی

دریافت تحقیق پیوندهای شیمیایی

تحقیق پیوندهای شیمیایی پیوند یونی حاصل از ترکیب یک فلز و نافلز می‌باشد. مواد زیادی وجود دارند که دارای پیوندهای یونی نیستند. پیوند یونی در عناصری که تمام اتم‌های آنها یکسانند، نمی‌تواند تشکیل شود به عنوان مثال یک اتم هیدروژن نمی‌تواند الکترون را به اتم‌ هیدروژن دیگر که الکترونگاتیوی کاملا یکسان دارد، منتقل کند.   » […]