تأثیر ورزش بر اینترلوکین

دریافت بررسی تأثیر ورزش طولانی مدت منظم بر روی میزان اینترلوکین۱

بررسی تأثیر ورزش طولانی مدت منظم بر روی میزان اینترلوکین۱ اینترلوکین۱ به شدت با دیابت و عوارض آن در ارتباط می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات اینترلوکین۱ در بافت کلیه موش های دیابتی و تأثیر وزرش دراز مدت منظم مثل تریدمیل بر میزان اینترلوکین۱ می باشد. برای اجرای این مطالعه، ۳۰ موش صحرایی […]