بیمه

دریافت پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث

پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بیمه دانش آموزی  به مدرسه می پردازند. آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ با داشتن این بیمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز در برابر حوادث بیمه هستند و در صورتی که نیاز به […]