بوم شناسی

دریافت پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست

پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست یکی از پیامدهای مهم رشد اقتصاد جهانی، تخریب پرشتاب منابع طبیعی و زیست بوم جهان بوده است، برخی از فمینیست­ ها معتقدند که بوم شناسی یک مسئله خاص فمینیستی است و چیزی را که می­ توان «اکوفمینیسم» نامید، به وجود آوردند، قبل از ظهور استعمار غربی و […]