بهره برداری مسجد سلیمان

دریافت گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان به طور کلی یک مهندس بهره برداری پس از اتمام و به نتیجه رساندن یک برنامه می بایست اعمال انجام شده  و نتایج حاصله را به نحوی که مورد استفاده سایر بخشهای مربوطه باشد ، گزارش کند. بدیهی است این گزارش در مرحله نخست مشخص کننده هدف و […]