بادام

دریافت مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام

مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام قرن ها است که ایران از نظر تولید بادام در جهان بدون رقیب بوده است، با ورود رقبای جدید در تجارت بین المللی بادام، در صورت عدم وجود کیفیت مناسب در این محصول نمیتوان با آنان رقابت نمود. برای افزایش کیفیت بادام بایستی در خشک […]