اکوتوریست پایدار

دریافت تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم

تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم امروزه گردشگری فرهنگی بسیار رونق یافته است. گردشگری فرهنگی مرتبط با میراث فرهنگی است و بعد تاریخی یک جامعه را در بر می­گیرد. همچنین بیانگر فرهنگ جاری جامعه است. در این نوع گردشگری، گردشگر به جست و جو، فراگیری و تجربه درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا دیگران […]