اکسیداسیون پلاسمایی

دریافت تحقیق مکانیزم فرآیند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO)

تحقیق مکانیزم فرآیند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO) این تحقیق، رشته نسبتا جدید مهندسی سطح از الکترولیز پلاسما را که مهمترین مشتق آن رسوب الکترولیتی پلاسما (PED) می باشد بررسی می کند و شامل تکنیک هایی مثل اکسایش الکترولیتی پلاسما (PEO) و فرایندهای اشباع الکترولیتی پلاسما (PES) مثل نیتریددهی و کربن دهی الکترولیتی پلاسما (PEN/PEC) می […]