انواع بحران

دریافت پاورپوینت مدیریت بحران

پاورپوینت مدیریت بحران درجه بندی بحران بحران درجه ۱: عبارت است ازهر رویداد پیش بینی نشده و غیر منتظره ای که یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله با آن باشد مثل آتش سوزی بحران درجه ۲: هرگونه رویداد غیر منتظره ای که برای مقابله با آن دو یا بیش […]