انتقال سیال

دریافت مقاله بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی

مقاله بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی در این تحقیق با استفاده از نر م افزار دوبعدی MOFAT اثر نوع سیال، نوع خاک، مقدار تزریق و زمان بر گسترش ناپل در محیط نیمه اشباع بررسی شده است. پس از پایان شبیه سازی ها مشاهده شد که الناپل و دیناپل در حرکت به سمت پایین […]