اقدام پژوهی

دریافت گزارش اقدام پژوهی – چگونه توانستم به یکی از دانش آموزان دچار کم توانی ذهنی خواندن و نوشتن بیاموزم؟

گزارش اقدام پژوهی – چگونه توانستم به یکی از دانش آموزان دچار کم توانی ذهنی خواندن و نوشتن بیاموزم؟ هدف اقدام پژوهی حاضر تعیین وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموز کم توان ذهنی بود. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری پژوهش فقط یک نفر می باشد که دچار کم توانی ذهنی است این دانش آموز […]

دریافت اقدام پژوهی – چگونه توانستم با افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، افت تحصیلی آنها را برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی – چگونه توانستم با افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، افت تحصیلی آنها را برطرف نمایم؟ آموزش و نحوه انجام آن از زمان های بسیار دور همواره مورد نظر نظریه پردازان و فلاسفه بوده و هست، به خصوص در دوران حاضر که علوم هرچه بیشتر به سمت تخصص و تجربه گام بر می […]

دریافت اقدام پژوهی درباره مدرسه گریزی

اقدام پژوهی درباره مدرسه گریزی  آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهاد های جوامع بشری می باشد که به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان می پردازد. این پدیده در همه جوامع بشری به چشم می خورد و فقط مختص کشور ما ایران نیست. یکی از نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش نهاد خانواده است که می‌تواند […]