اقتصاد دولتی

دریافت مقاله بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی

مقاله بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی نتیجه تجارت سیاه مواد مخدر، پول کثیف است، ثروت انبوهی که چشم قاچاقچیان را کور کرده است. آنان برای سرپوش نهادن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول های کثیف می روند اما تبعات این پولشویی ۸۰ هزار […]