اضافه فشار آب منفذی

دریافت مقاله بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا

مقاله بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا هسته مرکزی در سدهای خاکی وظیفه اصلی آب بندی و کنترل تراوش از بدنه سد را به عهده دارد. هنگامی که یک سد خاکی تحت تاثیر شتاب زلزله قرا رمی گیرد فشارهای منفذیر هسته تحت اثر نیروی زلزله تغییر می نمایند. افزایش فشارهای منفذی […]