اصول چینه شناسی

دریافت پاورپوینت اصول چینه شناسی

پاورپوینت اصول چینه شناسی چینه شناسی عبارتست از بررسی سنگ های لایه ای وتوده ای از نظرتوالی زمان زمین شناختی و ترتیب قرار گرفتن آنها بر روی هم، گسترش جغرافیایی، تطابق و هم ارزی لایه ها با یکدیگر، حوادثی که بر لایه ها گذشته، و دیگر مشخصه های موجود درسنگ ها مثل سنگ شناسی، بافت، فسیل […]