اسیدکاری چاه

دریافت پروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گاز

پروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گاز اسید به منظور تحریک طبقات تولید کننده نفت و گاز بدرون چاه تزریق می گردد تا بخشی از طبقه را در خود حل نموده و مسیرهای جدیدی جهت تولید هیدرو کربورها ایجاد نماید (در سازندهای کربناته) و یا معابری که دچار آسیب شده و مسدود گشته اند […]