استرس

دریافت پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳) پرسشنامه استرس ادراک شده، توسط کوهن و همکاران، 1983 ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ای (هرگز تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (در طول ماه گذشته تا […]

دریافت پاورپوینت مدیریت استرس

پاورپوینت مدیریت استرس استرس یک تجربه هیجانی منفی است که با تغییرات بیوشیمیایی و روان شناختی و رفتاری همراه می شود. استرس پیامد فرآیند ارزیابی فرد از تجارب تنش آفرین مفید است. فرسودگی بدن یا عاطفی که بر اثر مسائل و مشکلات واقعی یا ذهنی پدید می آید.   فهرست مطالب:  استرس مراحل ایجاد استرس […]