آموزش زبان انگلیسی

دریافت جزوه گرامر زبان انگلیسی

جزوه گرامر زبان انگلیسی گرامر زبان انگلیسی و یا دستور زبان انگلیسی مجموعه ای از قوانین و ساختارهای موجود در گفتار و نوشتار انگلیسی است و بطور دقیقتر به قوانین موجود در کلمات، گروه های اسمی و فعلی، شبه جمله ها و جملات اطلاق میشود. هرچند که ما در تعریف گرامر از کلمه ی ‘قوانین’ […]