آموزش الکترونیکی

دریافت مقاله بررسی چالش های رو در توسعه آموزش مجازی و راهبرد مقابله با آن ها در شرکت ملی حفاری ایران

مقاله بررسی چالش های رو در توسعه آموزش مجازی و راهبرد مقابله با آن ها در شرکت ملی حفاری ایران شرکت ملی حفاری ایران از شرکتهای زیر مجموعه وزارت (شرکت ملی نفت ایران) می باشد که وظیفه حفاری چاه های نفت و گاز و انجام خدمات فنی مربوطه را در سراسرنقاط ایران و کشورهای منطقه […]