آشام موئینه

دریافت مقاله بررسی آزمایشگاهی پدیده آشام موئینه در مخازن شکافدار طبیعی

مقاله بررسی آزمایشگاهی پدیده آشام موئینه در مخازن شکافدار طبیعی جایگزینی فاز غیر ترشونده توسط فاز ترشونده در یک بلوک پدیده آشام موئینه نامیده میشود که در اثر آن فاز ترشونده در داخل یک بلوک افزایش می یابد. از آنجایی که پدیده آشام موئینه یکی از مکانیسم های مهم تولید در مخازن شکافدار می باشد […]