آسیب پذیری لرزه ای مخازن

دریافت پروژه آسیب پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت

پروژه آسیب پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت تجربه عملکرد مخازن فولادی در زلزله های گذشته نشان می دهد که این سازه ها در برابر زلزله آسیب پذیر می باشند و به علت اینکه در بسیاری از موارد حاوی مواد سمی و یا اشتعال پذیر می باشند با آزاد شدن محتویات داخل مخزن به […]