دریافت گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

دریافت گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان،ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﻳﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎهای روز اﻓﺰون ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﺳﺎل ١۶٣١ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ های اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎل ۱۳۶۲ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ودر ﺳﺎل ۱۳۶۳ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻴﺪ،در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻼش ﻮ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻓﺮاوان در ﺁذر ﻣﺎﻩ ۱۳۶۴ ‫اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣﺪ اﻟﻔﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﺻﻮرت پذیرﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻗﺮاردادهای اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪها اﻣﻀﺎ و از ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﮐﺎرهای ﻧﺼﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح و ﻣﺸﺎرﮐﺖ هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ های ﻣﺮدﻣﯽ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣدهای ﻓﺮﺁﻳندی درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد، در ﺗارﻳﺦ ۱۹/١/۱۳۶۶ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ۵۱ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ ۴۹ درﺻﺪ ‫ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و ادارﻩ اﻣﻮر ﻃﺮح ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﺁن ﺑﻌﻬﺪﻩ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 

» فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه پتروشیمی اراک
نمودار واحدهای مختلف پتروشیمی اراک
لرزه نگاری صنعتی
توربین
اطلاعات کلی General Information
نصب Instalation
عملکرد و بهره داری   Operation
نگهداری   Maintenance
روغنکاری  Lubrication
گاورنر  Governor
Gearbox

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: