دریافت گزارش کارآموزی شرکت داروسازی

دریافت گزارش کارآموزی شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی شرکت داروسازی

یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی و رشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم  آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را  در عرصه عمل آزموده و به مشکلات و نابسامانیهای علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند،که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات می باشد.

 

» فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول (آشنایی کلی با مکان کارآموزی)
معرفی و خدمات محل کارآموزی
فصل دوم (ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی)
فصل سوم (آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات)
بررسی داروهای تولیدی
بی‌کربنات سدیم (Sodium Bicarbonate)
کلرید پتاسیم (Potossium chloride)
ژلاتین (Gelatin Modified)
مترونیدازول (Metronidazole)
رینگر (Ringer’s )
دکستروز (Dextrose)
سولفات منیزم (Magnesium sultate.7H2o)
سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin)
مکانیسم اثر دارو
واحد نیروگاه
رنگ لایه‌های اکسید آهن
شرایط آب تغذیه
بررسی خوردگی در قطعات و اجزا
راهکارهای کنترل خوردگی
چیلرها
بازدارنده‌های نیترات
بازدارنده‌های کرومات
بازدارنده‌های مولیبدات
هواساز
رسوبزدائی و تمیزکاری
قلیاشوئی
اسیدشوئی
نحوه اجرای اسیدشوئی
کندکننده‌ها (inhibitors)
عمل Relceif velve
عملیات احیاء رزین‌های آنیونی و کاتیونی
واحد تقطیر
نکات مربوط به واحد تقطیر
واحد ساخت محلول
واحد I.P.Q.C : “In process Quality control”
واحد فیلینگ
سیفیک
بخش ویال
بخش مدیتال
دستگاه کانتل
واحد اتوکلاو
واحد بسته‌بندی
آشنائی با مواد اولیه و ساختار ترکیبات
واحد آزمایشگاه شیمی
نحوه انجام تست پارتیکل
آنالیز محلول دیالیز صفاقی
تعیین مقدار سدیم
طرز کار با دستگاه فیلم فتومتر
تعیین مقدار کلسیم و منیزیم به روش دستگاهی
اندازه‌گیری میزان کلر در نمونه
طرز عمل دستگاه پتانسیومتر
انجام تست لاکتات برای محلول دیالیز صفاقی
تعیین مقدار دکستروز در محلول دیالیز صفاقی
تعیین مقدار ۵ هیدروکسی متیل فورفورال
دستورالعمل آنالیز محلول مترونیدازول
آنالیز محلول سدیم بیکربنات
آنالیز محلول گلایسین
آنالیز محلول قندی ـ نمکی
تعیین مقدار ۵ هیدروکسی متیل فورفورال
تعیین مقدار دکستروز
تعیین مقدار سدیم کلراید
آنالیز محلول هیپوکلریت سدیم
برای تعبین کلراید total
آنالیز محلول سیپروفلوکساسین
تعین مقدار دکستروز
تعیین مقدار سیپروفلوکساسین
تنظیمات سیستم کروماتوگرافی HPLC
محلول استاندارد
محلول نمونه
آنالیز محلول‌های منیزم سولفات
تعیین مقدار منیزیم سولفات
آنالیز محلول رینگر
واحد میکروبیولوژی
واحد فارماکولوژی
ویژگی های قوطی های استوانه ‏ای آلومینیومی جهت بسته بندی انواع قرص های دارویی
ویژگی های انواع بسته بندی های استریپ بلیستر-ساشه جهت اشکال گوناگون دارو
منابع و مآخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: