دریافت پروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

دریافت پروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

پروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

مساله ای که اغلب کارشناسان جامه جهانی نفت بر آن توافق نظر دارند، این است که بیشتر مخازن هیدروکربوری بالغ جهان در دوره انتهای تخلیه خود قرار دارند و دستیابی به مخازن حفاری نشده جدید، نیاز به پذیرش ریسک حفاری در آب های عمیق و استخراج مخازن عمیق تر دارد که هر کدام چالش های مربوط به خود را دارند. دستیابی به بازیابی بیشتر بر اساس روش ها و امکانات جدید و تعیین دقیق ذخایر بالقوه ای که با کمک این روش ها امکان شناسایی و تولید مهیا می شوند، همواره مورد توجه کارشناسان صنعت نفت بوده است که با درک بهتر از شرایط موجود و مشخصات مخزن تحقق می یابد.
از جمله تکنیک هایی که رسیدن به این مقصود به سرعت در حال توسعه می باشد، حفاری زیر تعادلی (UBD) می باشد. در این روش، فشار ته چاه برای سیال حفاری در طی عملیات حفاری، کمتر از فشار حفره سازند نگهداری می شود و در نتیجه سیالات داخل سازند می توانند وارد فضای حلقوی چاه شوند. معمول ترین روش جهت کاهش فشار هیدروستاتیکی سیال حفاری، تزریق گاز به ویژه نیتروژن به داخل سیال در گردش است.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول

 • حفاری زیر تعادلی، رویکردی جهت افزایش بهره وری و کاهش مشکلات حفاری
 • تاریخچه حفاری زیر تعادلی
 • مقایسه حفاری زیر تعادلی (UBD) با حفاری معمولی (OBD)
 • رویکرد شرکت شل جهت عملیات حفاری زیر تعادلی
 • نتایج نهایی فصل

فصل دوم

 • فناوری حفاری زیر فشار تعادل مخزن
 • مبانی فناوری حفاری فرو تعادلی
 • مزایای حفاری فرو تعادلی
  – کاهش آسیب دیدگی سازند
  – افزایش سرعت حفاری
  – کاهش هرزروی سیال حفاری
  – افزایش عمر مته
  – به حداقل رساندن گیر اختلاف فشاری
  – بهبود ارزیابی سازند
  – نیاز کمتر به انگیزش چاه
  – تولید زود هنگام نفت
  – مزایای زیست محیطی
 • چاه های کاندید حفاری فروتعادلی در ایران
 • چاه های نامناسب برای حفاری فرو تعادلی
 • انتخاب سیال حفاری دو فازی
 • محاسبه دبی بهینه برای سیال حفاری دو فازی
  – ناپایداری دیواره چاه
  – فرایند خودآشام لحظه ای
  – توان بالا آوردن کنده ها و تمیز نمودن چاه
  – شسته شدن دیواره چاه
 • نتابج نهایی فصل

فصل سوم
چالش ها و راهکارهای استفاده از حفاری زیر فشار تعادلی در میادین دریایی
حفاری زیرفشار تعادلی
انتخاب UBD به عنوان یک گزینه در حفاری
مکانیزمهای استفاده از UBD در فلات قاره
دکلهای Jack UP
بررسی موانع فنی و ارائه راهکارها
نتابج نهایی فصل
فصل چهارم
حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبک
حفاری با گرد و غبار (Dust drilling)
حفاری با هوای مرطوب (Mist drilling)
حفاری با کف غلیظ و فشرده ( Stiff foam drilling)
حفاری با گل هوازاده ( Aerated mud drilling)
فصل پنجم
تحلیل پایداری چاه نفت در حفاری زیر فشار تعادلی
حفاری فشار زیر تعادلی
ناپایداری چاه، علل و عواقب
مدلسازی ناپایداری چاه با استفاده از نرم افزار FLAC3D
مراجع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: