دریافت پروژه پولشویی

دریافت پروژه پولشویی

پروژه پولشویی

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.
بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.

پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.

هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال ۲۰۰۰ در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.

لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

 

» فهرست مطالب:
فهرست
چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش

 • ۱-۱ مقدمه پژوهش
 • ۲-۱ طرح مسأله پژوهش
 • ۳-۱ تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
  الف) تعریف پول شویی
  ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
 • ۴-۱ اهداف پژوهش
 • ۵-۱ روش تحقیق
 • ۶-۱ محدوده زمانی پژوهش
 • ۷-۱ پرسشهای پژوهش
 • ۸-۱ تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

 • ۱-۲ بررسی پژوهش
 • ۲-۲ بررسی نظریه ها
  الف) پیشینه و تاریخچه
  ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
            مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
            مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
  ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
            مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
            مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
 • ۳-۲ کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
  الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
  ب) کنوانسیون دین
  ج) کنوانسیون پالرمو
  د) قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
  هـ) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

 • ۱-۳) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
 • ۲-۳) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
 • ۴-۳) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
 • ۵-۳) پول کثیف چگونه شست و شو می شود؟
 • ۶-۳) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
 • ۷-۳) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
 • ۸-۳) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
 • ۹-۳) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
 • ۱۰-۳) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 • ۱-۴) توصیف یافته ها
  الف) ماهیت جهانی پول شویی
  ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
  ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
  د) مراحل فرآیند پول شویی
  هـ ) روشهای پول شویی
  و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
  ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
  ح) ویژگی های عمل پول شویی
  ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
        مبحث اول) بهشت مالیاتی
        مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
  ی) اهداف پول شویی
 • ۲-۴) تحلیل یافته ها
  الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
         مبحث اول: اثرات پول شویی
         مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
                   گفتار اول: پیامدها
                   گفتار دوم: آثار اقتصادی
                   گفتار سوم: آثار اجتماعی
  ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

 • ۱-۵) نتیجه گیری
 • ۲-۵) پیشنهادات
 • ۳-۵) منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: