دریافت پروژه مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)

دریافت پروژه مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)

پروژه مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)

واژه‌ی استراتژی از واژه‌ی یونانی Stretegema به معنی فرمانده‌ی ارتش مرکب از Stratos به معنای ارتش و ago به معنای رهبر گرفته شده است. در بعضی از منابع ریشه‌ی واژه‌ی استراتژی را مفهوم Stratum به معنای راه، مسیر و یا بستر رودخانه دانسته‌اند. در برخی دیگر از منابع نیز این واژه را عطف به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام استراتگوس معرفی کرده‌اند. در هر حال مفهوم استراتژی ابتدا به معنی فن هدایت، تطبیق و هماهنگ‌سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شده است. همه سازمان ها برای موفقیت، به مدیریت قوی، منابع کافی، فرآیندهای ارزش ساز، نیروی انسانی کارآمد و… نیاز دارند، اما آیا هیچگاه از خود پرسیده ایم برای موفقیت چه نیازی به  «استراتژی» وجود دارد؟ بعضاً ممکن است استراتژی همان برنامه بلندمدت تصور شود و وجود آن نشانه ای از دورنگری سازمان به شمار آید. امروزه عمر برخی از استراتژی ها کمتر از فاصله دو بهار است ! علاوه بر این، ماهیت «استراتژی» با «برنامه» متفاوت است.

مفهوم استراتژی زاییده «فضای رقابتی» و «محدودیت منابع» است. رقابت و محدودیت منابع زیربنای فلسفه استراتژی به شمار می آیند. انسان در جهانی پر از محدودیت زندگی می کند. محدودیت منابع مالی، محدودیت های زمانی و محدودیت های قوای فکری برخی از وجوه بارز این شرایط هستند. صرف منابع محدود بر موضوعات غیر اصلی، جریمه اش واگذاری میدان رقابتی به رقیبی است که منابع (محدود ) خود را بر روی موضوعات اصلی متمرکز کرده است. موضوعاتی که نتیجه اش مزیت های بیشتری (نسبت به رقیب) را به همراه دارد. این مفهوم را می توان نوعی «اقتصاد مدیریتی» دانست که هدف آن به حداکثررسانی «منافع» در مقابل «هزینه» هاست. رویکرد استراتژی این امکان را ایجاد می کند تا با شناخت موضوعات اصلی و تمرکز بر منابع (محدود)، برای تحقق آن ها به بالاترین منافع ممکن در مقابل رقیب دست یافته شود.

 

» فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:

 • ۲-۱-  کارت امتیازی متوازن (BSC)
  • ۲-۱-۱-  استراتژی
  • ۲-۱-۲-  اهمیت استراتژی
  • ۲-۱-۳-  مدیریت استراتژی
  • ۲-۱-۴-  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی
  • ۲-۱-۵-  اجرای راهبرد
  • ۲-۱-۶-  کارت امتیازی متوازن نسل اول
  • ۲-۱-۷-  کارت امتیازی متوازن نسل دوم
  • ۲-۱-۸-  کارت امتیازی متوازن نسل سوم
   • ۲-۱-۸-۱- فرآیند اول- ترجمه چشم انداز
   • ۲-۱-۸-۲- فرایند دوم – ارتباط و برقراری ارتباط
   • ۲-۱-۸-۳- فرایند سوم – برنامه ریزی کسب و کار
   • ۲-۱-۸-۴- فرایند چهارم – باز خورد و یادگیری
  • ۲-۱-۹-  نقشه استراتژی
   • ۲-۱-۹-۱- منظر مالی
   • ۲-۱-۹-۲- منظر مشتری
   • ۲-۱-۹-۳- منظر فرآیندهای داخلی
   • ۲-۱-۹-۴- منظر یادگیری و رشد
 • ۲-۲-  مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)  ورژن ۲۰۱۰
  • ۲-۲-۱- ساختار و چارچوب معیارهای مدل EFQM
  • ۲-۲-۲- ساختار اجزای مدل EFQM
  • ۲-۲-۳- ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین مدل تعالی EFQM
  • ۲-۲-۴- معیارهای مدل تعالی  EFQM , 2010
   • ۲-۲-۴-۱- رهبری
   • ۲-۲-۴-۲- راهبرد
   • ۲-۲-۴-۳- کارکنان
   • ۲-۲-۴-۴- مشارکتها و منابع
   • ۲-۲-۴-۵- فرآیندها، محصولات و خدمات
   • ۲-۲-۴-۶- نتایج مشتری
    • ۲-۲-۴-۶- الف- برداشت ها
    • ۲-۲-۴-۶- ب- شاخص های عملکردی
   • ۲-۲-۴-۷- نتایج کارکنان
    • ۲-۲-۴-۷- الف- شاخص های  برداشتی
    • ۲-۲-۴-۷- ب- شاخص های عملکردی
   • ۲-۲-۴-۸- نتایج جامعه
    • ۲-۲-۴-۸- الف- مقیاس های اداراکی
    • ۲-۲-۴-۸- ب- شاخص های عملکردی
   • ۲-۲-۴-۹- نتایج کلیدی عملکرد
    • ۲-۲-۴-۹- الف- دستاوردهای راهبردی کلیدی
    • ۲-۲-۴-۹- ب- شاخص های عملکردی
  • ۲-۲-۵- امتیازها
 • ۲-۳- مقایسه مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) و کارت امتیازی متوازن ( BSC) و بررسی زمینه هایی که دو مدل یکدیگر را پشتیبانی می کنند
  • ۲-۳-۱-  مقایسه دو مدل
  • ۲-۳-۲-  زمینه هایی که دو مدل EFQM و کارت امتیازی متوازن یکدیگر را پشتیبانی می کنند
   • ۲-۳-۲-۱-   زمینه هایی پشتیبانی از نگاه کارت امتیازی متوازن
   • ۲-۳-۲-۲-   زمینه هایی پشتیبانی از نگاه مدل  EFQM
   • ۲-۳-۲-۳-   ارائه چارچوبی جهت بررسی کارت امتیازی متوازن در  برابر معیار های مدل  EFQM
 • ۵-۴- فهرست منابع
  • ۵-۴-۱- فهرست منابع فارسی
  • ۵-۴-۱- فهرست منابع انگلیسی

 

» فهرست منابع:

 • ۵-۴-۱- فهرست منابع فارسی
 1. آذر،عادل ومؤمنی،منصور،۱۳۷۷،آمار و کاربرد آن درمدیریت،چاپ اول،تهران :سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )
 2. امیرکبیری، علی‌رضا (۱۳۸۱)، مدیریت استراتژیک، تهران: نشر نگاه دانش.
 3. براین کوئین، جیمز و دیگران (۱۳۸۲)، مدیریت استراتژیک، ترجمه‌ محمد صائبی، تهران: موسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 4. داوری، دردانه و شانه‌ساز زاده، محمدحسن، (۱۳۸۰)، مدیریت استراتژیک، تهران: نشر آتنا
 5. دیوید، فرد آر (۱۳۸۳)، مدیریت استراتژیک، مترجمان علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۷۹٫
 6. رابرت اس، کاپلان، دیوید پی، نورتون، کتاب سازمان استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۸۳
 7. رابرت اس، کاپلان، دیوید پی، نورتون، نقشه استراتژی ( تبدیل داراییهای نا مشهود به پیاودهای مشهود)، ترجمه حسین اکبری، مسعود سلطانی، امیر ملکی، انتشارات گروه پژوهشی صنعتی آریانا، ۱۳۸۴
 8. نجمی، منوچهر وحسینی، سیروس، ( ۱۳۸۳)، مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل، تهران، نشر روناس،
 9. نویسنده بنیاد اروپایی کیفیت EFQM ، (۱۳۸۸ )، آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM ویرایش ۲۰۱۰، مترجمان دکتر پیمان نوری بروجردی و امید قادری و حمید زحمتکش، ناشر : اداره روابط عمومی بانک رفاه کارگران 
 10. هریسون، جفری و کارون جان،" مدیریت استراتژیک"، ترجمه دکتر بهروز قاسمی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫
 • ۵-۴-۲- فهرست منابع انگلیسی
 1. A. D. Chandler; Strategy and Structure, The Mitt Press, Cambridge, Mass, 1962, p.13
 2. Ahn, H. (2001) Applying the Balanced Scorecard concept: an experience report. Long Range Planning August, 441-461.
 3. EFQM Advice Booklet (00), (2000), starting out on the journey of excellence, EFQM
 4. Ghalayini, A. M. and Nobel, J. S. (1996), The changing basis of performance measurement, international Journal of Operation and production Management, Vol. 16 No. 8, pp. 63-80.
 5. Henrik Anderson, Garvin Lawrie and Michael shulver (2000), "The Balanced Scorecard VS. the EFQM Business Excellence Model", 2 GC working paper available at WWW. 2gc.co.UK
 6. H. Igor Ansof; Corporate Strategy, Penguin Books, Middlesex, 1975, P.105.
 7. J.Michalska , " The usage of The Balanced Score card  forth estimation of the enterprises effectiveness  ". Journal of Materials Processing Technology , 2005. pp751-758
 8. Johnson, S., "EFQM and BSC for improving organizational performance", Inland Revenue, 2003
 9. Kanji (2002), "Measuring Business Excellence", Florence KY, USA: Routledge, Taylor & Francis Group, (2002)
 10. Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (2001), The strategy-Focused Organization: How Balanced scorecard companies Thrive in New Business Environment, Harvard  Business School Press, Boston, MA.
 11. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992) The Balanced Scorecard- measures that drive performance. Harvard Business Review, January-February, pp. 71-80.
 12. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1993), ‘‘Putting the Balanced Scorecard to work’’, Harvard Business Review, September-October, pp. 134-42.
 13. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996a) Translating strategy into action- the Balanced Scorecard. Harvard Business School Press, Boston.
 14. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996b), ‘‘Using the Balanced Scorecard as a trategic management system’’, Harvard Business Review, January-February, pp. 75-85.
 15. Kaplan R. and Norton D., "Strategy maps, converting intangible assets into tangible outcomes", Harvard Business School Press, Boston, MA USA 2004.
 16. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2000), ‘‘Having Trouble With Your Strategy? Then Map It’’, Harvard Business Review, September-October, pp. 134-42.
 17. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2004) Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business School Press, Boston.
 18. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2005), ‘‘The Office Of Strategy’’, Harvard Business Review, September-October, pp. 72-80.
 19. Management and Business Encyclopedia, pp. 4119-4128, 2001
 20. Mc Adam, R. and O'neill, E. (1999) 'Taking a critical perspective to the European business excellence model using a balanced scorecard approach: a case study in the service sector', Managing Service Quality, 9(3): 191-7.
 21. Michael Porter; Competitive Strategy, New York, The Free Press, 1980
 22. Niven, P.R. (2002) Balanced Scorecard Step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results. John Wiley & Sons, Inc., New York
 23. Olve, N.G. and Sjostrandy, A. (2002) The balanced Scorecard, Express EXPRESS EXEC. COM
 24. Otley, D. T. (1999), Performance management: a framework for management control system research, Management Accounting research,10(1), 363-382.
 25. Papalexandris.A , Ioannou.G , Prastacos.G , Soderquist.K ,"An Integrated Methodology for
 26. Putting the Balanced Scorecard into Action " , European Management Journal Vol. 23, No. 2, pp.  214-227, 2005.
 27. Ralph F. Smith, Business Process Management and the Balanced Scorecard, John Wiley & Sons, 2007
 28. Rigby, Darrell, K. (2001) Management Tools, Global Results: Annual Survey of senior Executives , Brains and company 2001 Management Tools and Techniques survey profiles the usage and effectiveness of management tools among 451 companies in 22 countries around the world
 29. Rohm & Halbach- Howard & Larry- Developing And Using Balanced Scorecard Performance Systems- Balanced Scorecards Institute 2005
 30. Wongrassamee, P. D. Gardiner, J. E. L. simmons (2003), Performance  measurement tools:the BSC and the EFQM Excellence Model", MEASUEING BUSINESS EXCELLENCE, 7(1), 14-29.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: